Mevzuat

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN TÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARININ BİLGİ VE BELGELERE DAHA KOLAY VE HIZLI ERİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR

1- DÖNER SERMAYE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu-Mevzuat (06.11.1981 tarih ve 17506 Sayılı Resmi Gazete)

2-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik (23.02.1982 tarih ve 17614 Sayılı Resmi Gazete Yürürlükten Kaldırılmıştır)

3- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Mevzuat (05.07.1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete)

4- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmenlikte Değişiklik Yapılması hakkındaki yönetmelik (25.12.1998 / 23564 Sayılı Resmi Gazete)

5- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 13. Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik (23.01.2001 tarih ve 24296 sayılı Resmi Gazete)
6- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58, Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (19.09.1999 / 23821 Sayılı Resmi Gazete nin 83. sayfası)
7- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun 58. maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ( İptal Edilen Maddeler İle İlgili)
8- Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ( 02.08.1999 / 23804 sayılı Resmi Gazete)
9- Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (11.05.2000 / 24046 Sayılı Resmi Gazetenin 47. sayfası )
10- Döner Sermaye İşletmeleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (01.05.2007 Tarih 26509 Sayılı Resmi Gazete)
11- Döner Sermayeli İşletmeler GenelTebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı Sıra No:1) 29.09.2010 Tarih ve 27714 Sayılı Resmi Gazete

12- Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşlemleri Eğitim Sunusu (18-22 Mayıs 2012

13- Yüksek Öğretim Kurumları Döner Sermaye İşlemleri Eğitim Sunusu (2014)
14- Kamu Kurum ve Kuruluşların Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
15- Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi İle Yürütülecek Çalışmalar İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge 20.02.2013
16- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
17- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2- EK ÖDEME (DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI) İLE İLGİLİ MEVZUATLAR


1- Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 18) (09.07.2005 tarih ve 25870 Sayılı Resmi Gazete)

2- 5947 Nolu Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (30.01.2010 tarih ve 27478 satılı Resmi Gazete)

3- Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (18.02.2011 / 27850 Sayılı Resmi Gazete)

4- Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.09.2012 / 28416 Sayılı Resmi Gazete)

5- Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Eski Hali 18.02.2011 / 27850 Yeni Hali 19.09.2012 / 28416 Sayılı Resmi Gazete)

6- Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08 Ekim 2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete)

7- 6486 Sayılı Sosyal sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması İle İlgili Kanun (29.05.2013 tarih ve 28661 Sayılı Resmi Gazete)

8- 5797 Sayılı Kamu İdaresindeki Yüksek Öğretim Kurumlarına Ait Sağlık Hizmeti Sunucularında Öğretim Üyeleri Tarafından Mesai Saatleri Dışında Bizzat Verilen Sağlık Hizmetleri İçin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Belirlenmiş Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Karar (17.01.2014 tarih ve 28885 sayılı Resmi Gazete)

9-6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18.01.2014 Tarih ve 28886 Sayılı Resmi Gazete)

10- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar

11- Danıştay 8. Dairesinin 26.06.2011 tarih ve 2011/2560 esas nolu kararı ile Yürütmeyi Durdurma Kararı 

12- 650 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete)

13- 666 Sayılı KHK Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Hükmünde Kararnamenin 1 maddesi (Madde 1 EK Madde 9 Ek Madde 12/2 ve g fıkrası GEÇİCİ MADDE 17 madde 5 değiştirilen ve eklenen hükümler 7/f fıkrası ) (02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazete)

14- Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı (Madde38, Madde 40, Madde 43)

15- 373 Sayılı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Ek Ödeme Hakkında Yazısı

16- 375 Sayılı KHK Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödemesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (30.06.1989 tarih ve 20211 sayılı Mükerrer  Resmi Gazete)

17- 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17. maddesi 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete)

18- 6218 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. Maddesi 14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete)

19- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına dair Yönetmelik

20- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazete)

21- 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun (01.08.2011 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete)
22- Seri No : 160 Gelir Vergisi Genel Tebliği (21.11.1989 / 20349 Sayılı Resmi Gazete)
23- Seri No : 161 Devlet Memurları Genel Tebliği 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin

24- Bütçe Mali Konntrol Genel Müdürlüğünün 12.01.2012 tarih ve 373 sayılı (Dön. Ser. İşlet. Müd./ Saymanlık Müd. ve Personeline ait Ek Ödeme ile ilgili yazı)

25- 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7. Maddesi (Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzmanlar ile ilgili)

26- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında

27- YÖK Genel Kurulunun 20.02.2014 tarihi ile kabul edilen "Gelir Getirici Faaliyet Cetveli"

3- FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESASLARI

1- Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik (13.03.1975 tarih ve 15176 sayılı Resmi Gazete)

2-666 Sayılı KHK nin Ek 13. Maddesi

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fazla Çalışma Ücretleri Hakkında Yazısı

4- Fazla Çalışma ile ilgili 2014/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi 16.04.2014 tarih ve 28974 sayılı Resmi gazete

4- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BİREYSEL OLARAK KENDİ BİRİMLERİNDE, ÜNİVERSİTE DIŞINDA HERHANGİ BİR KURUMDA BİREYSEL VEYA GRUP OLARAK YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLERİ SONUCU ELDE ETTİKLERİ GELİRLERLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığının 09 Ekim 2002 tarih ve 3714 Sayılı Yazısı

2- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun İlgili Maddeleri (06.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete)

3- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı 08.01.2003

4- ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanlığının 20.02.2006 tarih ve 1103 Sayılı Yazısı

5- Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 23.12.2008 tarih ve 27089 Sayılı Resmi Gazete

6- Sözleşme Örneği

7- ESOGÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı 13.10.2011

8- ESOGÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazete)

9- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

10- Yüksek Öğretim Kanunu 36,37,38,39,40. Maddeler (06.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete)

11- Kamu İdareleri İle Kişiler Arasında Yapılan Sözleşmelere Ait Nüshaların Tamamının Damga Vergisine Dahil Olması Hakkında Yazı

5- TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE ÖDENECEK ÜCRETLER İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- 6353 sayılı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek 35. Maddesine göre "Tıp Fakültelerinin Beşinci Yılını Tamamlayıp Altınca Yıla Geçen Öğrencilerine Aylık Ücret Ödenemesi" hakkında Kanun (12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete)

2- Tıp Fakültesi Öğrencilerine İntörn Eğitimi Döneminde Uygulama Çalışmaları Karşılığında Ödenecek Ücrete İlişikin Usul ve Esaslar

6- BÜTÇE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BUMKO)

2- Döner Sermayeli İşletmeler GenelTebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı Sıra No:1) 29.09.2010 Tarih ve 27714 Sayılı Resmi Gazete

   a) Kurumsal Sınıflandırma Anahtarı Tablosu

   b) Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu

   c) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

   d) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sıniflandırma Tablosu

   e) Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu

3- Döner Sermaye İşletmelerinde Bütçe İşlemleri Eğitim Sunusu (06-10 Ekim 2011)

4- Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşlemleri Eğitim Sunusu (18-22 Mayıs 2012)

5- Döner Sermaye İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin (01.05.2007 tarih 26509 Sayılı Resmi Gazete) Madde 4 Bütçe, Madde 5 Bütçenin Uygulamaya Konulması, Madde 6 Ek Bütçe

6- Bütçe Metin Kısmı

7- Bütçe Kod Açıklamaları

8- 2017 - 2019 Bütçe Hazırlama Rehberi

9B-CETVELİ-2018.xls

10- Döner Sermaye Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

11- A-CETVELİ-2018.xls

12- Gelir Bütçe Fişi

13- Gider Bütçe Fişi

7- BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1- Kamu Mali Kontrol ve Yönetim Kanunu Madde:40 Bağış ve Yardımlar

2- Döner Sermaye İşletmelerinin Bağış Kabul Etmesi Sağlık Bakanlığı 2004/31 Sayılı Genelge

3-Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimininin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

8- İHALE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- Kamu İhale Mevzuatı (EKAP)

2- Teknik Şartname Hazırlama Yönergesi(27/09/2011)

3- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete)

4- 4857 İş Kanunu (10.06.2003 Tarih ve 25134 Sayılı Resmi Gazete)

5- Türkiye İş Kurumunun Kuruluş ve Görevleri (05.07.2003 Tarih ve 25159 Sayılı Resmi Gazete)

6- 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

7- Eskişehir Çalışmave İş Kurumu İl Müdürlüğünün Kamu İhale Kurumlarından İhale Alan Firmalar Hakkında Yazısı

8- Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik (07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete

9- 2003/6554 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslarının 6. Maddesi

10- 4734 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin f Bendi

9- TEMİNATLAR İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- Teminat Mektupları Hakkında Tebliğ

10- TAŞINIR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

11- DEMİRBAŞLARIN DEVRİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

1- Muhasebat Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve İşlemleri (01.05.2008/6373)

2- Taşınır Mal İşlemleri Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı Slaytları

3- Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 12.03.2010 tarih ve 03547 sayılı Demirbaş Devri hakkındaki yazısı

12- TEDAVİ FATURALARI İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (2007/1) (08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete)
2- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (29.09.2008 tarih ve 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete)

3- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Sıra No:6 (23.10.2008 tarih ve 27033 sayılı Resmi Gazete)
4- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (25.03.2010 27532 Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)
5- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ (09.10.2010 tarih ve 27724 sayılı Resmi Gazete)
6- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (22.06.2012 28331 Sayılı Resmi Gazete)

7- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.01.2012 28180 Sayılı Resmi Gazete)

8- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasınha Dair Tebliğ (29.09.2012 28426 Sayılı Resmi Gazete)

9- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Gİderlerinin Devlet  Tarafından Karşılanması Ve Yeşilkart Uygulaması Hakkında Yönetmelik (13.08.1992 tarih ve 21314 Sayılı Resmi Gazetenin 12. sayfası )

10- Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (13.01.1983 tarih ve 17927 Sayılı Resmi Gazete)

11- Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği 59. Maddesinin a bendinde değişiklik (05.05.2005 tarih ve 25806 Sayılı Resmi Gazete)

12- Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizm.Gen. Md. nün Taburcu İşlemleri ile ilgili 2004/47 Sayılı Genelgesi

13- Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizm. Gen. Md. nün Hasta Kabul Ve Taburcu İşlemleri 2006/75 Sayılı Genelgesi

14- Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin SGK ya Devrine İlişkin Tebliğ (31.12.2009 tarih ve 27449 Sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrer)

15- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygluma Tebliği Değişiklikleri ile Birleştirilmiş Hali (29.02.2012 tarih ve 28219 Sayılı Resmi Gazete)

16- Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.05.2012 tarih ve 28307 sayılı Resmi Gazete)

17- Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ (02.05.2012 tarih ve 28280 sayılı Resmi Gazete)

18- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:6) (23.10.2008 Tarih ve 27033 Sayılı Resmi Gazete) (23.10.2008 tarih ve 27033 sayılı Resmi Gazete)

19- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.09.2012 tarih ve 28426 sayılı Resmi Gazete)
20- 2013/2 Sayılı Genelge Adli Olaylarda Taraf Kişiler,Hakkında Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Hükmedilenler İle Tutuklu ve Hükümlü Tedavi Giderleri Hakkında
21- 2013/17 Sayılı Özel Sağlık Kuruluşlarının Acil Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkındaki Genelge
22- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12.11.2013
23- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Güncel 10.04.2014

24- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.06.2016

25- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.12.2016

13- SGK na YAPILAN FATURALAR VE ÖDENMESİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- 2009/44 Sayılı Genelge
2- 2011/47 Sayılı Genelge
3- 2011/61 Sayılı Genelge
4- 2011/62 Sayılı Genelge
5- 2012/6 Sayılı Genelge
6- 2012/31 Sayılı Genelge
7- 2012/33 Sayılı Genelge
8- 2012/34 Sayılı Genelge
9- 2012/36 Sayılı Genelge

10- 2017/12 Sayılı Genelge

14- TRAFİK KAZALARI İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (18.10.1983 tarih ve 18195 Sayılı Resmi Gazete)
2- Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği (02.10.1999 tarih ve  23834 Sayılı Resmi Gazete)
3- Başbakanlık Acil Sağlık Hizmetleri Sunumu 2008/13 Sayılı Genelgesi 26.06.2008 tarih ve 26918 Sayılı Resmi Gazete)
4- Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 16.10.2009 tarih ve 27378 Sayılı Resmi Gazete)
5- Başbakanlık Acil Sağlık Hizmetleri Sunumu 2010/16 Sayılı Genelge (10.08.2010 Tarih ve 27668 Sayılı Resmi Gazete)
6- 6111 Sayılı Kanunun 59. Maddesi ile Geçici 1. Maddesi Trafik Kazaları Nedeniyle Sunulan Sağlık Hizmet Bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanır
7- Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelik
8- Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderlerine ait 2012/5 Sayılı Genelgesi

15- KAMU ALACAKLARIN TAHAKKUKU TAKİBİ VE TAHSİLİ İLEİLGİLİ MEVZUATLAR

1- Döner Sermaye İşletmeleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 8. Maddesi (01.05.2007 tarih ve 26509 Sayılı Resmi Gazete)

2- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 36. Madde (Gelirlerin Toplanması) 37. Madde (Gelirlerin Dayanakları) 38. Madde (Gelirlerin Toplanması Sorumluluğu), 74. Madde (Zaman Aşımı)  ile 79. Madde (Kamu Alacaklarının Silinmesi) 
3- 2008/46 Sayılı Kurumlarımızın Belediyelerden Alacakları Hakkında Sağlık Bakanlığı Genelgesi
4- 5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Madde 26 Geçici 4. Maddesinin 1. fıkrası (06.06.2008 Tarih ve 26898 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)
5- Tedavi Hizmetleri Karşılığı Olarak 31.03.2008 Tarihinden önce (31.03.2008 Dahil) Fatura Bedelleri Maliye bakanlığı tarafından Mutabakat Bedelleri 1 Ay içerisinde %85 Ödenerek Kalan %15lik Kısmının Terkin edilmesi
6- Üniversite Alacaklarının Ödenmesi ve Terkini ile İlgili Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Yazısı

7- Üniversite Hastanelerinin (Vakıf Üniversiteleri Hariç) Tedavi Alacaklarından Bir Kısmının Ödenmesi ve Geri Kalan Kısmının ise Terkin Edilmesine İlişkin Esas ve Usuller

9- 5917 Sayılı Kanunun Madde14 Geçici Madde 4 Üniversite Hastanelerince Tedavi Hizmet Karşılığı Olarak 01.01.2009 Tarihinden önce Düzenlenmiş Olan fatura Bedellerinden Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce tahsil Edilmiş Alacak tutarlarının Terkini İle İlgili 
10- Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsil ve Terkini
11- Kişilerden Alacakların Takibi Tahsili ve Terkini ile İlgili İşlemler (16 Seri Nolu Tebliğ)
12- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19.10.2006 tarih ve 26304 Sayılı Resmi Gazete)
13- 6225 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. Maddesi, Geçici 6. Madde İle Üniversiteler İle Sağlık Bakanlığı ve Diğer Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Vefat Eden Hastalar İle İlgili
14- 209 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller
15- Sağlık Bakanlığının 23.06.2011 tarihli Terkin Edilecek Alacaklar Hakkındaki Yazısı

16- Sağlık Bakanlığının Terkin Edilecek Alacaklar İle İlgili 2012/33 Sayılı Genelgesi

17- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:4

16- YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

2- Yurt içinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik (07.11.1983 tarih ve 18214 Sayılı Resmi Gazete)

3- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (25.03.2012  28244 Sayılı Resmi Gazete)

4- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

5- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)

6- Yurtdışı Yollukları ile İlgili Tutanak

7-2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Yurt Dışına Gönderilen Öğretim Elemanlarının Aylıklarının Ödenmesi İle İlgili Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Yazısı

8-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

17- NÖBET ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR
1- 5947 Sayılı Kanunun 10. Maddesi İcap Nöbeti Tutan Personele Nöbet Ücretleri Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanır
2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 33. Maddesinin e Fıkrası Gereğince Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanır
18- ARAŞTIRMA PROJELERİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR
1- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

2- 4766 sayılı Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verlmesine Dair Kanunun 6. Maddesinin f fıkrası (28 Aralık 2002 tarih ve 24977 Sayılı Resmi Gazete)
3- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
4- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
5- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 4684 E Maddesi )

6- 17.09.2004 Tarih ve 5234 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin Son Fıkrası

19- HAZİNE PAYI İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- 28.03.2007 Tarih ve 5615 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28. Maddesi 01.01.2007 Tarihinde Değiştirilmiştir. Hazine Payı İle İlgili
2- Döner Sermaye İşlemleri (17 Sıra Nolu Tebliğ)

3- Hazine Hissesi Hakkında Yazı (Dekanlık)

4- Hazine Hissesi Hakkında Yazı (Rektörlük)

5- Hazine Hissesi 2007

6- Hazine Hissesi 2008

7- Hazine Hissesi 2010
8- Hazine Hissesi 2011

20- VERGİ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- Gelir İdaresi Başkanlığı

2- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

3- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

4- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

5- Katma Değer Vergisi 117 sayılı  Genel Tebliği

6- Katma Değer Vergisi Oranları Madde 28 (I ve II Sayılı Liste)

7- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

8- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanun

21- KDV İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

1- KDV ile İlgili Görüşler

2- Hakediş Raporlarında Vergiyi Doğuran Olay

3- Hakediş Raporuna Bağlı İşlerde Vergiyi Doğuran Olay

4- KDV Tevkifatı

5- Tevfikat Uygulaması

6- Bulgur Tesliminde KDV Oranı

7- Üniversiteye Bağışlanmak Üzere Yaptırılan Ünitelerin KDV' den İstisna Olup Olmadığı

8- Üniversiteye Ait Sürekli Eğitim Ve Araştırma Merkezi Tarafından Verilen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin KDV Oranı

9- Tahsil Edilmeyen KDV' nin Beyan Edip Edilmeyeceği

10- Döner Sermaye İşletmesince Okullara Yapılan Bilgisayar Tesliminde KDV İstisnası

11- Bedelsiz Mal Tesliminde KDV Uygulaması

12- Bedelsiz İlaç Tesliminde KDV

13- KDV Kanunu 26.04.2014

22- TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
1- 5947 Nolu Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (8. Maddesi Tabiplere Ait Zorunlu Sigorta)
2- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında KurumKatkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)
3- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ İle Yayınlanan Tarife Ve Talimat İle Genel Şartlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
4- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esalara Dair Tebliğ (Tebliğ No : 2010/1) ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23- HUKUKİ İŞLEMLER İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Döner Sermaye İşletmelerinin Kişi ve Kurumlarla Olan Anlaşmazlıklarında Alacak Davası Açılması Hakkındaki Yazısı.

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
3- Hukuk Hizmetleri

4- Genel Bütçe Kapsamında Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (659 Sayılı KHK 02.11.2011 / 28103 Sayılı R.G.

5- Döner Sermayeli İşletmelere İlişkin Dava ve İcra İşlerinin Takibi (2011/44 Sayılı Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği' nin Genelgesi)

6- Muhakemat Hizmetlerinin Yürütülmesi (2012/13 Sayılı Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği' nin Genelgesi)

7- Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (28.04.2012 /28277 Sayılı R.G.)

8-
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesi

9- Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2013/70 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı (23.11.2013 tarih ve 28830 Sayılı Resmi Gazete)

10- 2012/4145 Sayılı Serbest Avukatlık Hizmeti Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (17.01.2013 tarih ve 28531 Sayılı Resmi Gazete)

24- DENETİM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

1- 6085 Nolu Sayıştay Kanunu 

2- Sayıştay Denetçi ve Raportörlerin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme

3- Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar
4- İç Denetim Birimi Yönergesi

5- Kamu İdaresi Hesapları Muhasebat Genel Müdürlüğünün 29.02.2012 tarihli yazı

6- 14.06.2007 tarih 5189/1 Sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı

7- 12.01.2012 Tarih 5340/2 Sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı (2547 nin 56/d Terkin ile İlgili

8- Sayıştay Denetiminin Esasları ve Yeni Sayıştay Kanunu İlgili Eğitim Sunumu 25/05/2012 Bayram BARUN
25- DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMİNDE YENİ AÇILACAK ALT BİRİMLERİN AÇILIŞI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1- Birimin Kurulduğuna ait Yönetmelik
2- Üniversite Yönetim Kurulu
3- Birimin Bütçesi
4- Harcama Yetkilisi
5- Gelir ve Gider Gerçekleştirme Görevlileri
6- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
7- Satınalma ve Muayene Komisyonlarının Kurulması
8- Birimin Banka Hesap Numarası

26- DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI
1- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
2- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (28.04.2009 tarih ve 27213 sayılı Resmi Gazete)

3- 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Yiyecek Yardımı 13.01.2012 Trih ve 28172 Sayılı Resmi Gazete)
27- DERNEKLER KANUNU
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Destekleyen Dernekler Kanunu
2- Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun
28- BİLGİSAYAR PROGRAMLARI, LİSANS PROGRAMLARI

1- Personel Prensipleri Genel Müdürlüğünün 2008/17 sayılı Genelgesi
29- ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN
1- 6303 Sayılı Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun
2- 2012/3432 sayılı Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ve Organlarının Teşkili ile Çalışma Usul ve Esasları hakkında Karar
3- Eskişehi' in Türk Dünyası Kültür Başkenti olması Hakkında Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı
30- MAKALELER VE GÖRÜŞLER
1- Devredilen Bir Alacağın Ödenmesi İle Kanuni Temsilcisi Değişen Firma Alacaklarının Ödenmesinde Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu
2- İşçi Ödemelerinin Banka Hesaplarına Yatırılması Zorunluluğu
3- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine Göre Temel Muhasbe Kavramlarının İncelenmesi
4- İhale Yoluyla İş Yaptıran İdarelerin 5510 sayılı Kanundaki Yükümlülükleri
5- Üniversite Döner Sermayelerinde Hasılat Paylaşımı ve Karşılaşılan Sorunlar
6- Rücu Kavramı ve Sayıştay Denetimi Kapsamında Rücu Müessesesi
7- Sayıştay Tarafından Gerçekleştirilecek Mali Denetim ve Mali Denetimin Sağlayacakları