Yönetim

NOT: Her harcama biriminin kendi bünyesinde Taşınır Kaayıt Kontrol Yetkilisi, Satınalma Servisi ve Tahakkuk Servisi bulunmaktadır.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HARCAMA BİRİMLERİ HAKKINDA BİLGİ

HARCAMA BİRİMİ

AÇIKLAMA

Sağlık uygulama ve Araştırma merkezi (Hastane) Birimi

 

 • Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak, 
 • Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
 • Görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri üretmek,
 • Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili, iş ve benzeri hizmetleri yapmak.
 • Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Birimi

 

 • Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak,
 • Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
 • Görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri üretmek,
 • Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetler üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün iznini almak şartıyla pazarlamak ve satmak,
 • Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.

 

Fen Edebiyat Fakültesi Birimi

 

 • Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak,
 • Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
 • Görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri üretmek,
 • Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetler üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün iznini almak şartıyla pazarlamak ve satmak,
 • Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Birimi

 

 • Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak,
 • Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
 • Görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri üretmek,
 • Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetler üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün iznini almak şartıyla pazarlamak ve satmak,
 • Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.

 

 

 

Eğitim Fakültesi Birimi

 

 • Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak,
 • Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
 • Görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri üretmek,
 • Her seviyede bilim, meslek ve dil kursları açmak,
 • Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetler üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün iznini almak şartıyla pazarlamak ve satmak,
 • Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.

 

Ziraat Fakültesi Birimi

 

Merkezin amacı

Merkezin amacı; tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, tarımsal üretimde strateji üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeklere kadar etüd, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmaktır.

Merkezin görevleri

Madde 6 — Merkezin görevleri şunlardır;

 • Tarım topraklarında kullanıma uygunluk ve verimlilik belirlemelerini yapmak,
 • Yeni anaç ve çeşitlerle ilgili teknolojileri izlemek, bunları Türkiye'ye transfer etmek ve adaptasyon çalışmalarını yapmak,
 • Canlı materyallerde (bitki ve hayvan) ıslah çalışmaları yapmak, uygun materyalleri (tohum, anaç, fidan, fide) çoğaltarak üreticilere ve kurumlara ulaştırmak,
 • Çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil veya uygunluk raporları hazırlamak,
 • Bölgede tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisini yapmak ve tedavi önermek, gerektiğinde uygulamak,
 • Piyasada bulunan gübre, ilaç, yem ve diğer girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak, uygunluk raporları hazırlamak,
 • Gıdalarda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testler yapmak, raporlandırmak,
 • Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak,
 • Değişik ölçeklerde sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak,
 • Her türlü tarımsal konuda danışmanlık hizmeti vermek,
 • Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak, öneriler geliştirmek,
 • Teknik personel, öğrenci ve çiftçiler için eğitim programları düzenlemek.

 

 

 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimi

 

Merkezin amacı

Merkezin amaçları şunlardır:

 • Üniversite bünyesinde mevcut ileri bilimsel ve stratejik araştırma laboratuvar/laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,
 • Üniversite bünyesinde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinlerarası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak, destek sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,
 • Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını vererek ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak,
 • Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,

Merkezin faaliyet alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 • Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek,
 • Merkezdeki cihazlarla ilgili araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzenlemek,
 • Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek,
 • Gerektiğinde merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak,
 • İlgili kurullarca belirlenecek bedel karşılığında sanayi kuruluşları ile diğer özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek,
 • Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına açık ileri düzey cihazlardan oluşan laboratuvarimkânlarını sürekli hizmette tutarak etkili ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Merkezin olanakları ve işlevleriyle ilgili tanıtımını gerçekleştirmek.

 

Sürekli Eğitim Merkezi Birimi (ESOGUSTEM)

 

 • Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak,
 • Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
 • Görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri üretmek,
 • Her seviyede bilim, meslek ve dil kursları açmak,
 • Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetler üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün iznini almak şartıyla pazarlamak ve satmak,
 • Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birimi

 

 • Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak,
 • Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
 • Görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri üretmek,
 • Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetler üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün iznini almak şartıyla pazarlamak ve satmak,
 • Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.

 

Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezi Birimi (TİCAM)

 

 • Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak,
 • Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
 • Görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri üretmek,
 • Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetler üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün iznini almak şartıyla pazarlamak ve satmak,
 • Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.

 

Radyo Televizyon uygulama ve Araştırma Merkezi Birimi (ESORTAM)

 

Merkezin amacı

Merkezin amaçları şunlardır:

 • Radyo televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda bilimsel araştırma geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak,
 • Kısa film, belgesel, film müziği, video kurgu ve reklama yönelik çekim/müzik/seslendirme ve benzeri tüm profesyonel ticari/akademik görüntü, ses kayıt işlerini yapmak,
 • Üniversitenin radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerine uygulama imkânları sağlamak, proje çalışmalarına altyapı oluşturmak,
 • Yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve özellikle yerel basın kuruluşlarına destek olmak,
 • Üniversite bünyesinde bulunan radyo ve televizyon stüdyolarında hazırlanan paket program, film, kısa film, belgesel, tanıtım amaçlı interaktif Cd, video Cd-Dvd ve benzeri projelerin yerel ve ulusal basın kuruluşlarında yayınlanmasını sağlamak,
 • Öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve buna benzer eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve bölümlerdeki bu tür çalışmalara destek sağlamak,
 • Bilgilendirme ve tanıtım amaçlı olarak eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor ve benzeri gibi alanlarda program, film, kısa film, belgesel hazırlamak ve bunları Üniversitenin yayın ağı üzerinden ve interaktif Cd, video Cd olarak öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin hizmetine sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 • Ulusal ve uluslararası boyutta radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüt ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek,
 • Üniversitenin radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerine televizyon ve radyo programlarının hazırlanması konusunda, stüdyo, araç-gereç ve teknik donanım ile alt yapı oluşturmak, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek,
 • Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek,
 • Ulusal ve uluslararası boyutta yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla, sektör temsilcileri ve akademisyenlerle işbirliği yaparak seminerler, konferanslar, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve meslek içi eğitim programları organize etmek,
 • İnternet üzerinden radyo yayınları yapmak ve hazırlanan programları yayın ağı üzerinden personel ve öğrencilerin yararına sunmak,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimi (TÖMER)

 

Merkezin amacı

Merkezin amacı; Türkiye dışındaki akraba topluluklar ve Türk Cumhuriyetleri mensupları ile yabancılara Türkçe öğretimi vermek ve bu konuda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 • Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, yüksek lisans programları ve kurslar düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek.
 • Yabancılara Türkçe öğretiminin faaliyet alanlarına yönelerek bu alanlara özgü araştırma ve uygulamalar yapmak.
 • Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde yardımcı olmak.
 • Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak.
 • Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, yabancılara Türkçe öğretimi arşivi ve kitaplığı oluşturmak.
 • İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantı ile benzeri faaliyetler düzenlemek.
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.
 • Akraba Topluluklar ve Türk Cumhuriyetleriyle ortak projeler düzenlemek.
 • Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

 

Ağız, Diş Ve Çene Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimi

 

Merkezin amacı

Merkezin amaçları; Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, dişve çene sağlığı hizmeti vermek, diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasınısağlamaktır.

Faaliyet alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 • Hastane bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak,
 • Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,
 • Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak,
 • Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,
 • Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak,
 • Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,
 • Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,
 • Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek,
 • Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,
 • Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,
 • Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimi

 

Merkezin amacı

Merkezin amacı, akciğer kanseri ve plevra kanserlerinin epidemiyolojik, etyolojik, patogenetiközellikleri, kanserin hastalarda oluşturduğu fiziksel ve ruhsal değişiklikler ile hastalıkların tanı ve tedavileri konusunda araştırmalar yaparak uluslararası bilime ve sağlık politikalarına katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • Akciğer ve plevra kanserlerinin ülkemiz için ortaya çıkış nedenlerini, nedensel temas özelliklerini, hastalık, kişi, çevre arasındaki etkileşimleri araştırmak,
 •  Bu kanserlerin kişilerde görülme sıklığını, bu sıklığı etkileyen faktörleri, tümörlerin görülme yaygınlığınıaraştırmak,
 • Hastalık riskinin önlenmesine yönelik araştırmalar yapmak ve diğer araştırmalara metodolojik katkı yapmak,
 • Akciğer ve plevra kanserlerini ortaya çıkaran nedenlerin insan üzerindeki etkisini, kişi neden ilişkisini biyolojik, moleküler biyolojik ve genetik yöntemlerle araştırmak,
 • Bu kanserlerin gelişim mekanizmalarını araştırmak,
 • Bu kanserlerin canlı organizmadaki seyrini araştırmak,
 • Akciğer ve plevra kanserlerinin klinikte tanılarıyla ilgili klinik, radyolojik, histopatolojik tanıya yönelik araştırmalar yapmak,
 • Bu kanserlerin klinik seyrini inceleyen araştırmalar yapmak,
 • Bu kanserlerin tedavisine yönelik araştırma projeleri yapmak ve uygulamak,
 • Bu kanserler için prognoz araştırmaları yapmak,
 • Bu kanserlerin tedavisinde inanç ve şifa ilişkisini araştırmak ve geliştirmek,
 • Tümörlerin neden olduğu hastalıkların kişisel ve toplumsal maliyetlerini incelemek,
 • Maliyetin en uygun hale getirilmesi, maliyet ve yarar ilişkisinin düzeltilmesi için öneriler geliştirmek,
 • Bilimsel toplantılar, konferans, kurs, panel, sempozyum, kongre gibi eğitsel ve akademik toplantılar düzenlemek,
 • Kitap, dergi, eğitim broşürleri yayımlamak, internet sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj hattı, video ve televizyon çalışmalarında bulunmak.

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı Birimi

 

 • Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak,
 • Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
 • Görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri üretmek,
 • Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetler üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün iznini almak şartıyla pazarlamak ve satmak,
 • Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.

 

Yaşlanma ve Bellek Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimi (ESOYBEM)

 

Merkezin amaçları

Merkezin amaçları şunlardır:

 • Toplumda en çok görülen ve daha çok yaşlanma dönemine ait olan dejeneratif beyin hastalıklarının nedenleri ve tedavileri üzerine araştırma yapmak.
 • Hastalıklar ile ilgili konularda sağlık profesyonellerini, hastaları ve ailelerini eğitmek.
 • Bellek ile ilgili hastalıklar için birincil ve ikincil korunma yollarını toplumla paylaşmak.
 • Bilişsel sorunları olan bireyler için bakımda en yüksek kaliteyi sağlamak.
 • Yaşlanmaya bağlı görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerini geliştirmek; güncel takip, tedavi ve bakım planları yapmak ve uygulamak; yaşlılıkta görülen bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar planlamak ve uygulamak.
 • Bilimsel ve maddi kaynak sağlamak için; ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve alana ilişkin çalışmaları olan kişilerle işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlamak.
 • Alana yönelik kurs, kongre, konferans, sempozyum, seminer ve yaz okulları düzenlemek, bilimsel yayınları desteklemek.
 • Yaşlının toplumsal kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetlerin planlanması ve uygulanması için Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak.
 • Yatağa bağımlı yaşlılara ilişkin bakım hizmetleri geliştirmek ve yeni programlar üretmek.
 • Bu amaçlarla yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal ve psikolojik açıdan iyileştirilmelerinin sağlanması için çalışmalar yapmak ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

 Merkez bu Yönetmelikte belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:

 • Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.
 • Diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.
 • Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
 • Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.
 • Üniversite tarafından verilecek diğer ilgili görevleri yapmak.

 

Tıp Fakültesi Dekanlığı Birimi

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunun 11.02.2015 tarih ve 06/31 sayılı kararı ile Tıp Fakültesi adına Döner Sermaye İşletmesi’ ne alt birim oluşturulmasına karar verilmiştir.

Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Birimi

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunun 16.07.2014 tarih ve 28/21 sayılı kararı ile Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu adına Döner Sermaye İşletmesi’ ne alt birim oluşturulmasına karar verilmiştir.

Turizm Fakültesi Birimi

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunun 21.01.2015 tarih ve 03/16 sayılı kararı ile Turizm Fakültesi adına Döner Sermaye İşletmesi’ ne alt birim oluşturulmasına karar verilmiştir.

 

 

                                     T.C  
  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
      28.01.2019
1-AKCİĞER VE PLEVRA KANSERLERİ UYG. VE ARAŞ. MERK. BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ                                       Müdür 239 29 79 - 7051
Gider Gerçekleştime Görevlisi BÜTÇESİ OLMADIĞI İÇİN GÖREVLENDİRME OLMAMIŞTIR.
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi
       
2-AĞIZ, DİŞ VE ÇENE SAĞLIĞI EĞİTİM, UYG. VE ARAŞ. MERK. BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr. ŞULE BAYRAK                                                Dekan 239 37 50 - 1400
Gider Gerçekleştime Görevlisi Sırrı ATAK 239 37 50 - 1401
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Sırrı ATAK 239 37 50 - 1401
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Gülhan KAYA-Volkan DEMİR                                        Memur 239 37 50 - 1433/1434
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Engin TUĞYANOĞLU                                                    Memur 239 37 50 - 1420
       
3-EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİMİ  Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Özden TEZEL                                                   Dekan                                                                              239 37 50 - 1612
Gider Gerçekleştime Görevlisi Süreyya KAPLAN 239 37 50 - 1616
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Süreyya KAPLAN 239 37 50 - 1616
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Sedat YILDIRIM                                                              Memur 239 37 50 - 1631
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi YOKTUR  
       
4-FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Kamil ÇOLAK                                                  Dekan 239 37 50 - 2101
Gider Gerçekleştime Görevlisi Hüseyin KARAKAYA                                                      Fakülte Sekreteri 239 37 50 - 2128
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Hüseyin KARAKAYA                                                      Fakülte Sekreteri 239 37 50 - 2128
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Okan DÜDÜKÇÜ                                                            Memur 239 37 50 - 2126
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Vildan KIRMIZI                                                              Memur  
       
5-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr.A.Mesud KÜÇÜKKALAY                                               239 37 50 - 1121
Gider Gerçekleştime Görevlisi Timuçin DOĞAN  
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Timuçin DOĞAN  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ali AYDIN  
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Levent TAVLAR                                                              Mesut AŞICI  
       
6-İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof.Dr.Veysel YILMAZ                                              239 37 50 - 2105
Gider Gerçekleştime Görevlisi Ömür AŞIKOĞLU 239 37 50 - 6611
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Ömür AŞIKOĞLU 239 37 50 - 6611
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi    
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Gülfidan DEMİRKAYA 239 37 50 - 6614
       
7-KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Doç. Dr. Oytun MEÇİK                                                  Müdür 239 37 50 - 5080
Gider Gerçekleştime Görevlisi Necmettin BAŞKUT                                                       İdari Mali İşler Daire Başkanı 239 37 50 - 5500
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Necmettin BAŞKUT                                                      İdari Mali İşler Daire Başkanı 239 37 50 - 5500
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Esma DİNÇ                                                                      Sürekli işçi 239 37 50 - 5025-26
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi YOKTUR  
       
8-MAHMUDİYE MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Doç. Dr. Oytun MEÇİK                                                  Yüksekokul Müdürü 611 23  11-15 
Gider Gerçekleştime Görevlisi Adem ASLAN 611 23  11 
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Adem ASLAN 611 23  11 
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Emir Ahmet TEZEL 611 23  11 
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Emir Ahmet TEZEL  
       
9-MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYG. VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Vural BÜTÜN                                                   Müdür 239 29 79 - 2751
Gider Gerçekleştime Görevlisi Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN 239 37 50 - 5500
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN 239 37 50 - 5500
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Hülya ALTUN AKBIYIK                                                  Memur 239 37 50 - 6407
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi YOKTUR  
       
   
       
10-MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr.Rifat EDİZKAN              239 37 50 - 3301
Gider Gerçekleştime Görevlisi Vedat Deniz                                                                     Fakülte Sekreteri 239 37 50 - 3313 
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Vedat Deniz                                                                     Fakülte Sekreteri 239 37 50 - 3313
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Elif KOÇ                                                                          Teknisyen 239 37 50 - 3327
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Mehmet KOCA                                                          Mustafa KARATEPE 239 37 50 - 3312
       
   
       
11-SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Sema USLU                                                Müdür                                                                              239 37 50 - 1103
Gider Gerçekleştime Görevlisi Dilek UYSAL                                                                      239 37 50 - 1110
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Dilek UYSAL                                                                      239 37 50 - 1110
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Mustafa AKARSU                                                          Memur 239 37 50 - 1550
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Feriha DENİZKURDU                                                      Memur 239 37 50 - 1553
       
12-SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HASTANE) BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr. M.Evvah KARAKILIÇ                                      Başhekim 239 29 79 - 1102
Gider Gerçekleştime Görevlisi Mesut SARIBARDAK - Hastane Başmüdürü                                                                  Doç. Dr.  Kenan KARBEYAZ Başhekim Yrd. Doç. Dr. Haluk Hüseyin GÜRSOY Başhekim Yrd. 239 29 79 - 1105
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Hüseyin ÇUKURBAĞ                                                      İşletme Müdürü                    239 29 79 - 1050                                   
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ana Depo : Metin KOÇER        Ecz. Depo :Dr. Ecz. İlhan BOYDAĞ                  Ecz.Gökhan GÖKHANER           Mutfak Depo : Mahmut AÇIKALIN  
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Yusuf SEYDAN-Eren YILDIRIM-Tarık DERE-Sena YILMAZ-Selver YÜKSEL_Zeki BAHÇESARAY-Nebiye ASILEREN  
       
13-SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Duriye KOZLU İSMAİLOĞLU                          Dekan 239 29 79 - 4340
Gider Gerçekleştime Görevlisi BÜTÇESİ OLMADIĞI İÇİN GÖREVLENDİRME OLMAMIŞTIR.
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi
       
14-SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİRİMİ  Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Özgür EMİROĞLU                                          Müdür 239 37 50 - 5070
Gider Gerçekleştime Görevlisi Necmettin BAŞKUT                                                      İdari Mali İşler Daire Başkanı 239 37 50 - 5500
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Necmettin BAŞKUT                                                       İdari Mali İşler Daire Başkanı 239 37 50 - 5500
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  Hüseyin AYDIN( Kayıt)                                                 Bülent AKYÜREK (Kontrol) 239 37 50 - 5072
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Seçkin KARA                                                                  Memur 239 37 50 - 5071
       
15-TIBBİ VE CERRAHİ DENEYSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ  Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Kubilay UZUNER                                            Müdür 239 29 79 - 4578
Gider Gerçekleştime Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Oya ERALP İNAN 1580
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Oya ERALP İNAN 1580
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Şükran KOYUNCU 1581-1585
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi YOKTUR  
       
16-TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ ) Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof.Dr. İbrahim Şahin 239 37 50 - 6386
Gider Gerçekleştime Görevlisi Doç. Dr. Oktay BERBER                                      Müdür Yardımcısı 239 37 50 - 6387
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Doç. Dr. Oktay BERBER                                      Müdür Yardımcısı 239 37 50 - 2797
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Yrd. Doç. Dr. Adem KOÇ  (Kontrol)                               Lale ÇİÇEK (Taşınır)                                                                       239 37 50 - 2795 
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi YOKTUR  
       
17-TURİZM FAKÜLTESİ  BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof.Dr.Yaşar SARI                                              239 37 50 - 1503
Gider Gerçekleştime Görevlisi Ömür AŞIKOĞLU 239 37 50 - 1503
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Ömür AŞIKOĞLU 239 37 50 - 1503
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Yasin BOĞDAĞ                                                                 239 37 50 - 1506
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Gülfidan DEMİRKAYA 239 37 50 - 1506
       
18-YAŞLANMA VE BELLEK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Doç. Dr. Güler BALCI ALPASRLAN 239 29 79 - 3650
Gider Gerçekleştime Görevlisi Ramazan YILMAZ  
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Ramazan YILMAZ  
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi BÜTÇESİ OLMADIĞI İÇİN GÖREVLENDİRME OLMAMIŞTIR.
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi
       
19-ZİRAAT FAKÜLTESİ BİRİMİ  Telefon No-Dahili
Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIM                                       Dekan                                                                               239 37 50 - 4821
Gider Gerçekleştime Görevlisi Osman ÖNAL                                                                  Fakülte Sekreteri 239 37 50 - 4838
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Osman ÖNAL                                                                  Fakülte Sekreteri                                                            239 37 50 - 4838
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Salih GÖZÜBÜYÜK                                                  Sedat ÇOLPAN  
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Salih GÖZÜBÜYÜK                                                  Sedat ÇOLPAN