Hakkımızda

Esogü Döner Sermaye İşletmesi' nin Kuruluşu

1750 sayılı kanunun 74. maddesi ile 26 Haziran 1977 gün ve 15978 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile kurulmuştur.

Anadolu Üniversitesi 18.08.1993 tarih ve 21672 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 496 sayılı kanun hükmünde kararname ile Eskişehir’ de ikinci bir Üniversite olarak Osmangazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Üniversitemize bağlı olarak hizmet veren 2000 yılı öncesi Döner Sermaye İşletmeleri, 

  • Fen Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi
  • Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi
  • Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi
  • Metalurji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Döner Sermaye İşletmesi 

2 Eylül 1999 tarihinde 23804 sayılı resmi gazetede yayınlanan Osmangazi Üniversitesi bünyesinde mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli bu yönetmelik esaslarına uygun olarak yeni kurulan Döner Sermaye İşletmesine devredilmiştir.

Üniversitemize bağlı Döner Sermaye İşletmeleri Maliye Bakanlığı’ nın 30.11.1999 tarihli onayı ile 01.01.2000 tarihinden itibaren tek bir çatı altında toplanarak yapılan iş ve hizmetler ile üretilen malların satışından elde edilen gelir ve giderler aşağıda belirtilen birimlerce Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ayrı ayrı hesaplarda faaliyetleri yürütmektedir. 

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve idari bilimler Fakültesi ile Anadolu Üniversitesine bağlı olarak bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Mühendislik Mimarlık Fakültesinden 

b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundan 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur. 

28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek:31. maddesinin başlığında ve madde metinininde yer alan “Osmangazi Üniversitesi” ibaresi 06 Temmuz 2005 tarih ve 25867 sayılı Resmi Gazetede “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

Döner Sermaye İşletmemizin son olarak 17 adet Harcama birimi mevcuttur.

Kuruluşla İlgili Mevzuat

      a) Kanun

          2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

     b) Yönetmelik

     2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

         Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

02 Eylül 1999 tarih ve 23804 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

     Kapsam ve Dayanak

 Madde 1 – Bu yönetmelik Osmangazi Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 05 Temmuz 1993 tarih ve 18098 sayılı resmi gazetede yayınlanan “2547 sayılı yüksek öğretim kanununun 58. maddesine göre döner sermaye işletmelerinin kurulmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” in değişik 2. maddesine göre hazırlanmıştır.

      Faaliyet Alanı

 Madde 2 – Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 a) Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak,

 b) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

 c) Üniversite bünyesindeki bütün fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, merkez ve rektörlüğe bağlı birimlerde; bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri üretmek,

 d) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili, iş ve benzeri hizmetleri yapmak.

 e) Her seviyede bilim, meslek ve dil kursları açmak,

 f) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetler üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün iznini almak şartıyla pazarlamak ve satmak,

 g) Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.

      Yönetim Organları

 Madde 3 – İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

      Sermaye Limiti

Madde 4 – Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti (66.500.000.- TL) “altmışaltı milyon beşyüzbin liradır.”

      Uygulanacak Hükümler

 Madde 5 – Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde birinci maddede adı geçen yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

 Madde 6 – 28 Şubat 1984 tarih ve 18326 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 20 Mayıs 1987 tarih ve 19465 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanan Anadolu Üniversitesi Metalurji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 06 Şubat 1992 tarih ve 21134 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile anılan yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin tümü bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 Geçici Madde 1- Osmangazi Üniversitesi bünyesinde mevcut döner sermaye işletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli bu yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulacak Döner Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilir.

 Geçici Madde 2 – Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliklerine göre başlamış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

       Yürürlük

 Madde 7 – Maliye Bakanlığı işe Sayıştay ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

 Madde 8 – Bu yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik

 01 Mayıs 2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

 Madde 1 – 02.09.1999 tarihli ve 23804 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Osmangazi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “ Madde 2 – Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, her seviyede bilim, meslek ve dil kursları açmak,

 b) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

 c) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak.

 d) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetleri üretmek, elde edilen ürünleri önceden rektörün iznini almak şartıyla pazarlamak ve satmak,

 e) Üniversite birimlerinin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren danışmanlık, uygulama, plan, deney raporları, fizibilite etüdü, model deneyleri, bilgi işlem, iş değerlendirmesi, ölçme, ölçü ayarı hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar hazırlamak.”

 3. YÖNETİM VE ÖRGÜT YAPISI

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10. Ve 11. Maddeleri gereğince

 "Madde 10- Döner sermaye işletmesinin yönetim kurulu, üniversite yönetim kuruludur. İta amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına. dekanlara veya enstitü,yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir. Yükseköğretim üst kuruluşlarında döner sermayenin yönetim kurulu yükseköğretim üst kuruluşları tarafından kendi kurul üyeleri dışında oluşturulur ve ita amirliği üst kuruluş başkanı veya onun yetkili kılacağı kişi tarafından yapılır." Madde 6-Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11- Döner sermaye işletmelerinin hizmetleri, yönetim kurulu, ita amiri, işletme müdürü, tahakkuk memuru, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memurlar ve işçiler tarafından, saymanlık hizmetleri ise Maliye Bakanlığınca kurulan döner sermaye saymanlıklarınca yürütülür."